Děkujeme vám za váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má pro vedení společnosti ABUHA Seifert GmbH obzvláště vysokou prioritu. Webové stránky společnosti ABUHA Seifert GmbH lze obecně používat bez nutnosti zadávání osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být nezbytné zpracovávat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro ně právní základ, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost ABUHA Seifert GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů informovány o svých právech prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů.

Společnost ABUHA Seifert GmbH jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenosy dat přes internet však mohou mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů předat osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti ABUHA Seifert GmbH vychází z pojmů použitých evropským zákonodárcem při přijímání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používanou terminologii.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) osobní údaje

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 • b) Subjekt údajů

  Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

 • c) Zpracování

  Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) Profilování

  Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu této fyzické osoby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování

  Správce nebo správce odpovědný za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

 • h) Procesor

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) Příjemce

  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Za příjemce se však nepovažují orgány, které mohou obdržet osobní údaje v rámci zvláštního vyšetřovacího mandátu podle práva Unie nebo členského státu.

 • j) Třetí strana

  Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 • k) Souhlas

  Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzujícím úkonem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

ABUHA Seifert GmbH

Bautzner Strasse 67

04347 Lipsko

Německo

Telefon: 0341 – 98 04 817

E-mail: info@abuha.de

Webové stránky: www.abuha.de

3. jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je

ABUHA Seifert

ABUHA Seifert GmbH

Bautzner Strasse 67

04347 Lipsko

Německo

Telefon: 0341 – 98 04 817

E-mail: info@abuha.de

Webové stránky: www.abuha.de

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4. cookies

Internetové stránky společnosti ABUHA Seifert GmbH používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Četné webové stránky a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého lze webové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí souborů cookie může společnost ABUHA Seifert GmbH poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Soubory cookie lze použít k optimalizaci informací a nabídek na našich webových stránkách ve prospěch uživatele. Jak již bylo zmíněno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože je převezme webová stránka a soubor cookie uloží do počítačového systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Již nastavené soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

5. shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti ABUHA Seifert GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru. Mohou být zaznamenány (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které se používají pro bezpečnostní účely v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozuje společnost ABUHA Seifert GmbH žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na nich, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Společnost ABUHA Seifert GmbH proto statisticky analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů v našem podniku a zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

6 Běžné vymazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v rozsahu, v jakém to stanoví evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci v zákonech nebo předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uložení již není aktuální nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

7 Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • b) Právo na informace

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem směrnic a nařízení kdykoli získat od správce bezplatné informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a kopii těchto informací. Evropský zákonodárce dále přiznal subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
  • pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby.
  • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování.
  • existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu.
  • pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů
  • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

  Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

  Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem požadovat od správce bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a správce má povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů, pokud zpracování není nezbytné.

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž je založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b). 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
  • Subjekt údajů je v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR. 2 GDPR vznést námitku proti zpracování.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Výmaz osobních údajů je nezbytný ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, které se na správce vztahuje.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR. 1 shromážděný DS-GVO.

  Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností ABUHA Seifert GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti ABUHA Seifert GmbH neprodleně zajistí, aby bylo žádosti o výmaz okamžitě vyhověno.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností ABUHA Seifert GmbH a naše společnost je odpovědná podle čl. 17 odst. 1 GDPR přijme společnost ABUHA Seifert GmbH s ohledem na dostupné technologie a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala ostatní správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že subjekt údajů požádal tyto správce o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopií nebo replikací, pokud jejich zpracování není nutné. Zaměstnanci společnosti ABUHA Seifert GmbH zajistí potřebná opatření v jednotlivých případech.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem požadovat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

  • Přesnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybněna, a to po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit.
  • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a požaduje omezení jejich používání.
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. Čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností ABUHA Seifert GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti ABUHA Seifert GmbH zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost údajů

  Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 GDPR. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

  Kromě toho může při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti ABUHA Seifert GmbH.

 • g) Právo vznést námitku

  Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem kdykoli vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je založeno na čl.6 odst.1 GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

  Společnost ABUHA Seifert GmbH nebude v případě námitky osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud společnost ABUHA Seifert GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti ABUHA Seifert GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost ABUHA Seifert GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

  Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, společností ABUHA Seifert GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1 GDPR. 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodu veřejného zájmu.

  Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti ABUHA Seifert GmbH. Subjekt údajů může rovněž v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

 • h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

  Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobným způsobem významně dotýká, za předpokladu, že toto rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, ABUHA Seifert GmbH provede vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, na vyjádření svého stanoviska a na napadení rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • i) Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

8. ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se použití a využívání služby Google AdSense

Správce integroval na tyto webové stránky službu Google AdSense. Google AdSense je online služba, která umožňuje umisťování reklamy na webové stránky třetích stran. Služba Google AdSense je založena na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazované na stránkách třetích stran tak, aby odpovídaly obsahu příslušné stránky třetí strany. Služba Google AdSense umožňuje cílení na uživatele internetu na základě jejich zájmů, které se realizuje vytvářením individuálních profilů uživatelů.

Provozovatelem komponenty Google AdSense je společnost Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem komponenty Google AdSense je integrace reklam na našich webových stránkách. Google AdSense umístí soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Nastavením souboru cookie společnost Alphabet Inc. nám umožňuje analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta Google AdSense, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván k odeslání údajů prostřednictvím komponenty Google AdSense za účelem online reklamy a vyúčtování provize společnosti Alphabet Inc. k přenosu. V rámci tohoto technického postupu společnost Alphabet Inc. znalost osobních údajů, jako je IP adresa subjektu údajů, které společnost Alphabet Inc. slouží mimo jiné k vysledování původu návštěvníků a kliknutí a následnému vyúčtování provizí.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Alphabet Inc. nastaví soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho společnost Alphabet Inc. již nastavené soubory cookie lze kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Služba Google AdSense používá také tzv. sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafický prvek, který je vložen do webových stránek a umožňuje zaznamenávat a analyzovat soubory protokolu, což umožňuje provádět statistická vyhodnocení. Na základě vloženého sledovacího pixelu společnost Alphabet Inc. rozpoznat, zda a kdy subjekt údajů otevřel webovou stránku a na které odkazy kliknul. Sledovací pixely se používají mimo jiné k analýze toku návštěvníků webových stránek.

Prostřednictvím služby Google AdSense jsou osobní údaje a informace, které zahrnují také IP adresu a jsou nezbytné pro shromažďování a účtování zobrazených reklam, předávány společnosti Alphabet Inc. do Spojených států amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány a zpracovávány ve Spojených státech amerických. Alphabet Inc. může tyto osobní údaje získané technickým postupem předat třetím stranám.

Podrobněji je služba Google AdSense vysvětlena na tomto odkazu https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

9. ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace).

Správce integroval na tyto webové stránky komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro analýzu webu. Analýza webu je sběr, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o tom, z jaké webové stránky subjekt údajů na webovou stránku přišel (tzv. referrer), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem součásti Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce údajů používá doplněk „_gat._anonymiseIp“ pro analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics. Tento doplněk používá společnost Google ke zkrácení a anonymizaci IP adresy internetového připojení subjektu údajů, pokud jsou naše webové stránky navštěvovány z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich webových stránek. Společnost Google používá získané údaje a informace mimo jiné k analýze používání našich webových stránek, k sestavování online přehledů, které zobrazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb v souvislosti s používáním našich webových stránek.

Služba Google Analytics umístí soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván k odeslání údajů prostřednictvím komponenty Google Analytics za účelem online analýzy společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které používá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění vyúčtování provizí.

Soubory cookie se používají k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv subjektu údajů na našich webových stránkách. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Taková úprava používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránila společnosti Google v nastavení souboru cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním těchto webových stránek a zpracování těchto údajů společností Google. Za tímto účelem si subjekt údajů musí stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče z odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nesmí být přenášeny žádné údaje a informace o návštěvách webových stránek. Instalace doplňku prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je IT systém subjektu údajů později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jinou osobou, která spadá do jeho kontrolní sféry, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo aktivovat.

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobněji je služba Google Analytics vysvětlena na tomto odkazu https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se použití a využívání služby Google Remarketing

Správce na těchto webových stránkách integroval služby remarketingu společnosti Google. Remarketing Google je funkce služby Google AdWords, která umožňuje společnosti zobrazovat reklamy uživatelům internetu, kteří již dříve navštívili webové stránky společnosti. Integrace služby Google Remarketing proto umožňuje společnosti vytvářet reklamu související s uživatelem a následně zobrazovat reklamy odpovídající zájmům uživatele internetu.

Provozovatelem služeb Google Remarketing je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem remarketingu Google je zobrazovat reklamu odpovídající zájmům. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovat reklamy prostřednictvím reklamní sítě Google nebo na jiných webových stránkách, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a zájmům uživatelů internetu.

Remarketing Google umístí soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Nastavením souboru cookie je společnost Google schopna rozpoznat návštěvníka našich webových stránek, když následně navštíví webové stránky, které jsou také členy reklamní sítě Google. Při každém vstupu na webovou stránku, na které je integrována služba Google Remarketing, se internetový prohlížeč subjektu údajů automaticky identifikuje společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa nebo chování uživatele při surfování, které využívá mimo jiné k zobrazování zájmově relevantní reklamy.

Soubory cookie se používají k ukládání osobních údajů, například webových stránek, které subjekt údajů navštívil. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou proto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Taková úprava používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránila společnosti Google v nastavení souboru cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používá, a provést v něm požadovaná nastavení.

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11. ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a využívání služby Google AdWords

Správce na těchto webových stránkách integroval službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamní služba, která inzerentům umožňuje umisťovat reklamy jak do výsledků vyhledávače Google, tak do reklamní sítě Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google pouze tehdy, pokud uživatel vyhledá pomocí vyhledávače výsledek vyhledávání odpovídající klíčovému slovu. V reklamní síti Google jsou reklamy rozesílány na relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu a s ohledem na předem zadaná klíčová slova.

Provozovatelem služby Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdWords je propagovat naše webové stránky zobrazováním zájmově relevantních reklam na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávači Google a zobrazováním reklam třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud se subjekt údajů dostane na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží společnost Google do informačního systému subjektu údajů takzvaný konverzní soubor cookie. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Konverzní soubor cookie ztrácí po třiceti dnech platnost a nepoužívá se k identifikaci subjektu údajů. Pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, používá se konverzní soubor cookie ke sledování, zda byly na našich webových stránkách navštíveny určité podstránky, například nákupní košík ze systému online obchodu. Konverzní soubor cookie umožňuje nám i společnosti Google sledovat, zda subjekt údajů, který se dostal na naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, uskutečnil prodej, tj. dokončil nebo zrušil nákup.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá společnost Google k sestavování statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistické údaje o návštěvách zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří na nás byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. k určení úspěšnosti či neúspěšnosti příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords do budoucna. Naše společnost ani ostatní inzerenti služby Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, které by mohly být použity k identifikaci subjektu údajů.

Konverzní soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, například webových stránek, které subjekt údajů navštívil. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou proto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google umístit konverzní soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google AdWords kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používá, a provést v něm požadovaná nastavení.

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. právní základ zpracování

Čl. 6 I písm. a GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě, kdy jsou operace zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na článku 6 I lit. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. f GDPR. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našem podniku zranil a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d DS-GVO jsou založeny.
Zpracovatelské operace by nakonec mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DS-GVO jsou založeny. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu se domníval, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, 2. věta obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

13. oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f GDPR je naším oprávněným zájmem výkon našich obchodních činností ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

14. doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány.

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této lhůty jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

15. zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí údajů.

Rádi bychom vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi).
Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena.
Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude subjekt údajů v jednotlivých případech informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

16. existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů DGD – Vašeho externího DPO, který byl vyvinut ve spolupráci s německými právníky ze společnosti WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnem.